Оваа загатка деца од градинка ја решаваат за10 минути! Вие?

3 мај, 2014

Дали и за колку време ќе успеете вие да ја решите?

8809 = 6
7111 = 0
2172 = 0
6666 = 4
1111 = 0
3213 = 0
7662 = 2
9313 = 1
0000 = 4
2222 = 0
3333 = 0
5555 = 0
8193 = 3
8096 = 5
1012 = 1
7777 = 0
9999 = 4
7756 = 1
6855 = 3
9881 = 5
5531 = 0
2581 = ?