Popara.mk е забавно-информативен портал кој користи содржини од странски интернет страници, во рамките на условите за праведна употреба и наведен извор на информациите.
Сите објавени вести од забавен карактер, не значи дека се 100% точни. Коментарите оставени од страна на корисниците кои се непристојни, содржат закани, кршење на човековите права и слично, ќе бидат избришани од страна на администраторите на popara.mk.
Се надеваме дека објавените статии ќе бидат во согласност со Вашите желби и потреби, а воедно ќе Ви овозможат информираност, учење и квалитетно искористено време на нашиот портал popara.mk. Ние ќе ви понудиме современ изглед и функционалност, бидејќи корисниците и посетителите се најважни за popara.mk.

Со почит,
Тимот на popara.mk